BLOCK EARNER TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ AÇIK RIZA METNİ

Web3 Teknoloji Anonim Şirketi ("Veri Sorumlusu") kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine ("KVK mevzuatı") uygun olarak; Veri Sorumlusu ile Kullanıcı Sözleşmesini onaylamış ve / ("Website") aracılığıyla üye olmuş bir gerçek kişi ("Kullanıcı") olmanız halinde Kullanıcı KVK Aydınlatma Metni çerçevesinde işlemekte ve muhafaza etmektedir.

Kanun, kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rıza gerekliliğini veya açık rızanın aranmadığı diğer kişisel veri işleme şartlarını düzenlemektedir. Kanun'un 5.2. ile 6.3. maddelerinde düzenlenen ve açık rızanıza başvurulmasına gerek olmayan kişisel veri işleme şartları dışında kalan kişisel veri işleme faaliyetimize konu kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen faaliyetlere konu ürün ve hizmetler ile ilişkilendirilmeniz halinde işleme amaçları ile sınırlı olarak açık rızanıza dayalı şekilde işlenecektir.

Onayınıza sunulan bu açık rıza metni ile aşağıda yer alan faaliyet ve işleme amacı ile sınırlı olarak Veri Sorumlusu'nun kişisel verilerinizi işlemesine izin vermektesiniz. Bu çerçevede, açık rızanıza dayalı olarak Veri Sorumlusu tarafından kişisel verilerinizin işleneceği faaliyetler ve amaçlar aşağıda belirtilmektedir.

Veri Sorumlusu Kullanıcı Sözleşmesi KVK Aydınlatma Metni'ni ("Aydınlatma Metni") okudum.

Aydınlatma Metni çerçevesinde;

  • Kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; web sitesi kullanıcısı olmam halinde sözleşmenin kurulması ve ifası kapsamında hesaplarımın yönetilebilmesi; websiteye üyeliğimin sağlanması; üyeliğimin onaylanması; talimatlarımın, ödeme ve yatırım işlemlerimin gerçekleştirilebilmesi; Veri Sorumlusu ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi; bu ürün ve hizmetlere ilişkin genel bilgilendirmenin yapılabilmesi; web sitesi kullanıcısı olmamam halinde kullanıcı edinimi, kullanıcı memnuniyeti ve kullanıcı kazandırma çalışmalarının yürütülmesi; hizmet kalitesinin arttırılması; kullanıcı ilişkileri yönetim veya iletişim süreçlerinin yerine getirilebilmesi; şikayet veya taleplerimin değerlendirilebilmesi; gerçekleştirdiğim işlemlerin teyit ve onayının sağlanabilmesi; web site kullanıcısı olmam halinde ticari faaliyetler kapsamında yer alan hizmetlerin tarafıma sunulabilmesi; aylık bülten gönderilmesi; Veri Sorumlusu operasyonları ile politikalarının sürdürülebilmesi; şüpheli işlem, terörün finansmanı ve kara paranın aklanması faaliyetlerinin tespit ve denetimlerinin gerçekleştirilebilmesi; Veri Sorumlusu ve/veya kullanıcılarının varlıklarını/kişisel bilgilerini hedef alan dolandırıcılık, hırsızlık, kara para aklama, terör finansmanı gibi suç girişimlerinin ve/veya sahte/yetkisiz işlemlerin yapılmasının önlenmesi; aranan şüpheli kişiler ile mevcut veya potansiyel kullanıcıların aynı kişiler olup olmadığının tespiti ve/veya şüpheli işlemleri bildirimi; fraud/dolandırıcılık süreçlerinin takip edilebilmesi; re'sen veya şikayet üzerine iç denetim/iç kontrol/soruşturma denetimlerinin gerçekleştirilmesi; yetkili kişi ve kuruluşlarla mevzuattan kaynaklı bilgi paylaşılması; uyum süreçlerinin yürütülmesi; bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması; yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde Veri Sorumlusu'nun sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, önlenmesi ve yetkili makamlara bildirilmesi; tarafınızla iletişime geçebilmek için anlaşmalı olduğumuz hizmet sağlayıcılar ve iş ortaklarıyla paylaşılabilmesi ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla;
  • kimlik bilgilerimin (isim, soy isim, TCKN/vergi kimlik numarası, imza, anne-baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hal);
  • iletişim bilgilerimin iletişim bilgilerimin (adres, ikametgah, e-posta, telefon);
  • finans bilgilerimin (banka/yatırım kuruluşu hesap bilgisi, fatura, IBAN)
  • işlem güvenliği bilgilerimin (cihaz bilgileri, işletim sistemi, IP adres bilgileri, log kayıtları);
  • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ("5651 sayılı Kanun") ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında trafik verilerimin;
  • Kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla hukuki bilgilerimin (adli makamlarla yazışma ve dava/icra dosyası bilgileri);
  • Kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; website kullanıcısı olma talebimin onaylanması amacıyla görsel ve/veya işitsel kayıtlarımın (selfie/özçekim görüntüsü, vesikalık fotoğraf, dijital uygulamalar aracılığı ile çevrimiçi/çevrimdışı sesli veya sesli olmayan video görüntüsü);
  • Kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; web site kullanıcısı olmam halinde sözleşmenin kurulması ve ifası kapsamında hesaplarımın yönetilebilmesi; şüpheli işlem, terörün finansmanı ve kara paranın aklanması faaliyetlerinin tespit ve denetimlerinin gerçekleştirilebilmesi; Veri Sorumlusu ve/veya kullanıcılarının varlıklarını/kişisel bilgilerini hedef alan dolandırıcılık, hırsızlık, kara para aklama, terörizmin finansmanı gibi suç girişimlerinin ve/veya sahte/yetkisiz işlemlerin yapılmasının önlenmesi; aranan şüpheli kişiler ile mevcut veya potansiyel kullanıcıların aynı kişiler olup olmadığının tespiti ve/veya şüpheli işlemleri bildirimi; fraud/dolandırıcılık süreçlerinin takip edilebilmesi; re'sen veya şikayet üzerine iç denetim/iç kontrol/soruşturma denetimlerinin gerçekleştirilmesi; yetkili kişi ve kuruluşlarla mevzuattan kaynaklı bilgi paylaşılması; uyum süreçlerinin yürütülmesi; bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması; yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde Veri Sorumlusu'nun sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, önlenmesi ve yetkili makamlara bildirilmesi için diğer bilgilerimin (mesleki bilgiler, kayıtlı olunan meslek birliği sicil numarası, öğrenim bilgisi, gelir bilgisi, gelirin kaynağına ilişkin bilgi ve belgeler ve yetki bilgisi);

anılan amaçlarla bağlantılı, ölçülü ve sınırlı şekilde Veri Sorumlusu'nun kullanmakta olduğu altyapı ve bilişim sistemlerinin işleyişi kapsamında işlenmesine, veri sorumlusu çalışanlarına, görevlilerine, yurt içi grup şirketlerine (Veri Sorumlusu ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde yurt içi bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, yurt içi bilişim teknolojileri desteği alınan sunucular, hosting şirketleri, program, bulut bilişim gibi elektronik ortamlara, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Veri Sorumlusu'nun hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına, hizmet sağlayıcılarına fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, aktarılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Veri Sorumlusu tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

Veri Sorumlusu tarafından alınan ve yukarıda belirtilen kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Veri Sorumlusu tarafından;

İş geliştirme hizmetlerinin sağlanması, istatiksel ve teknik hizmetlerin temini ve müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, teknik ve idari altyapı ile elektronik sistemlerin (web sitenin) kurulması, geliştirilmesi, bakımı ile müşteri datalarının tutulması, arşivleme ve depolama amacıyla gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile aktarabilecek olup, burada işleme faaliyetine tabi tutulup saklanabilecektir. Program, bulut bilişim gibi elektronik ortamlara, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Veri Sorumlusu'nun hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına, hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu kapsamda kişisel verilerimin yurt dışına aktarılmasına açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Ayrıca Veri Sorumlusu ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Veri Sorumlusu'na bildireceğimi kabul ve beyan ederim.